Memura maaş ve özlük hakları korunarak 3 ay izin!

Milyonlarca memuru ilgilendiren refakat iznindeki püf noktaları yazdı... BU HALLERE DİKKAT Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur r...

Milyonlarca memuru ilgilendiren refakat iznindeki püf noktaları yazdı...

BU HALLERE DİKKAT
Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde;

Refakat İzni kullanacak memurlar dikkat! Eğer anne veya baba rahatsız ise birden fazla çocuk bulunması durumunda kim refakat izni alabilecek. Vasi durumu varsa diğer çocuklar refakat izni kullanabilir mi? Refakat izni ne zaman başlayacak? Refakat izin verilmesi konusunda çalıştığınız kurumun takdir yetkisi var mı?

3 AYA KADAR İZİN VERİLİYOR
657 sayılı Kanuna göre; Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin veriliyor. Her memur bu izin konusunda başvurmak zorunda kalabilir.

İşte refakat izni kullanmasında bilinmeyenler...

SORU: Devlet memuru olarak görev yapıyorum. Annemin hastalığı nedeniyle sağlık kurulu raporuna istinaden refakat izni talep ettim. Ancak anneme bakabilecek kendisinden başka kardeşlerimde var. Diğer bir kardeşim annem için vasi tayin edildi. Refakat izni verilir mi? Refakat izninin başlangıç tarihinin belirlenmesi nasıl olacak?

MEVZUAT
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasında? "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükmü yer almaktadır.


Diğer taraftan, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Refakat iznine ilişkin esaslar" başlıklı 10 uncu maddesinde "1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun?

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda? refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.

(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede? refakat izni verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda rapor tarihi itibariye hasta olan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu, sürekli ve yakın bakıma muhtaç olduğu ve bu tarihten itibaren raporda belirtilen süre kadar refakat izni verilmesinin lüzumlu olduğu belirtilmekte iken, refakat izninin başlangıç tarihi hususunda rapor tarihinin esas alınmayıp kurumca izin verilme tarihinin esas alınması kamu kurumunun sağlık kurulunun yerine geçip hasta olan kişinin refakate ihtiyaç duyduğu tarihin tespit edilmesinde karar makamı olmasının kabulü anlamına gelecektir. Ayrıca, refakat izninin başlangıç tarihinin,iznin kurumca onaylanması tarihinin esas alınarak belirlenmesinin bir diğer sakıncası izin onayının geç alınması suretiyle memurun mağdur edilebilmesi söz konusu olacaktır.

Diğer taraftan, refakat izninin verilebilmesi için sağlık kurulu raporlarının en kısa sürede çalıştığı kuruma intikali ve kurumlarca ivedilikle söz konusu raporların mevzuata uygun olup olmadığının değerlendirmesi gerekmektedir. Bu husus mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan raporların tespit edilerek raporun izne çevrilmediğinin ve görevine başlaması gerektiğinin memura bildirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bahsi geçen Yönetmelik hükmünde bu konuya dair bir hüküm bulunmamakla birlikte, hastalık raporlarının kuruma intikali, kurumca incelenmesi ve usule aykırı hastalık raporlarına ilişkin olarak memura yapılacak işleme dair mezkur Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin, refakat iznine esas sağlık kurulu raporlarının kuruma intikali, kurumca incelenmesi ve usule aykırı sağlık kurulu raporlarına ilişkin olarak memura yapılacak işleme dair hususlarda uygulanması gerektiği değerlendirilmekte.

Bununla birlikte, Mezkur Yönetmeliğin "Hastalık izni verilmesi" başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında,"Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi? örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur…"hükmü, aynı maddenin beşinci fıkrasında ise "Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.

SONUÇ
Bu itibarla,

- Refakat izni verilmesine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunun en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar kuruma intikal ettirilmesi gerektiği,

- Refakat izni verilmesine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunun refakat iznine ilişkin yukarıda yer alan Kanun ve Yönetmelik hükmünde yer alan esaslara uygun olup olmadığı hususunun kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle incelenmesi gerektiği, söz konusu raporların bahsi geçen hükümlere aykırı olması hâlinde bu durumun memura yazılı olarak bildirilmesi gerektiği? bu bildirim üzerine memurun, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün görevine gelmekle yükümlü olduğu, bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurların izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği,

- Devlet memuruna 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca verilen refakat izninin başlangıç tarihinin sağlık kurulu tarafından verilen raporun tarihinin esas alınarak belirlenmesi gerektiği,

- Vesayet, vasi tayin edilen kişiyi vesayet altındaki kişinin kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü kılan bir müessese olup, söz konusu müessesenin vasi tayin edilmeyen diğer çocukların annesine bakım yükümlüğünü ortadan kaldırmayacağı, hayati tehlikesi bulunan ve bakıma muhtaç olan hasta annesine refakat edebilmek için memura tanınan refakat izni hakkının kullanılmasını engellemeyeceği,

-Mezkur Yönetmelik'in 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memurun refakat izni kullanamayacağına dair bir sınır getirilmiş olup, hasta olan anneye bakacak başka kardeşlerin bulunması veya hasta anneye başka bir kardeşin vasi tayin edilmesi halinde memura refakat izni verilmeyeceğine dair bir düzenleme mezkur Kanun ve Yönetmelik hükmünde yer almadığından hasta olan kişiye bakacak ve vasi tayin edilen başka kardeşin bulunması halinde de memurun refakat izni kullanmasının mümkün olduğu,

-Refakat izni verilmesine esas teşkil eden sağlık kurulu raporlarının mezkur Kanun ve Yönetmelik hükmünde yer alan esaslara uygun olması halinde refakat izni verilmesi hususunda kamu kurum ve kuruluşlarının takdir yetkisi bulunmadığı, değerlendirilmekte.

YORUMLAR

Popüler Yayınlar

Ad

3. Havalimanı,1,3600 ek gösterge,3,4c,1,56 yaş,1,65 yaş aylığı,6,ABD,1,açlık,6,afgan,1,afganlar,1,AGİ,1,aile yardımı,8,akaryakıt,1,Akşener,1,Ali Mahir Başarır,1,Ali Tezel,1,almanya,5,altın,3,Altınmatik,1,anayasa mahkemesi,5,anne,12,arjantin,1,asgari geçim indirimi,2,asgari ücret,46,asker,4,asker yardımı,1,askerlik,6,ATM,1,avans,1,avans maaş,7,aylık,1,Bağ-Kur,88,bağkur,4,banka,7,banka promosyon,9,bayram,4,bayram ikramiyesi,2,benzin,3,berat albayrak,2,BES,5,Bireysel emeklilik,3,bitcoin,1,borçlanma,1,büyükanne maaşı,1,cenaze,2,cenaze yardımı,2,corona,1,cumhurbaşkanlığı,2,cumhuriyet altını,1,çalışan,3,çalışan kadın,18,çay,1,çekiliş,1,çeyiz hesabı,5,çeyrek altın,2,çift maaş,1,çiftçi,2,çocuk yardımı,1,danıştay,1,dava,1,dedikodu,1,deprem,1,destek,1,devlet yardımı,1,Diğer,2,dizel,1,doğalgaz,2,doğum,3,dolar,2,domates,1,dul,4,dul eş,1,Dünya Emekliler Günü,1,e-devlet,2,ek ödeme,9,ekonoki,1,Ekonomi,613,eksik prim,3,elektrik,4,Emekli,603,emekli ikramiyesi,39,emekli maaşı,41,Emekli Sandığı,21,emekliler,1,Emekliler Günü,3,Emeklilik,170,Emeklilikte yaşa takılanlar,26,emlak,1,emzirme,1,enflasyon,17,engelli,6,engelli memur EKPSS,1,erken emeklilik,23,esnaf,3,ev kadını,5,evde bakım,1,EYT,31,faizsiz,2,fakir,1,fatura,2,fazla mesai,1,geçim sıkıntısı,1,genel sağlık sigortası,2,gıda,1,GSS,3,Gündem,36,gürsel tekin,1,haber,3,haciz,2,halkbank,1,hasta,2,hasta bakıcı,1,hastane,1,İETT,1,ihbar tazminatı,2,ikinci maaş,1,ikramiye,31,indirim,2,ing,1,intibak,23,intibak zammı,5,iski,1,istanbul,1,istifa,1,isveç,1,işçi,14,işsiz,13,işsizlik,8,işsizlik maaşı,12,izin,3,kademeli emeklilik,1,kamu,2,katkı payı,1,kesinti,1,kıdem,5,kıdem tazminatı,20,kırmızı et,1,kıssadan hisse,1,kira,1,kiracı,1,KOBİ,1,kolay emeklilik,1,konut,5,konut hesabı,3,köprü,1,kötü niyet tazminatı,1,kpss,1,kredi,10,kredi borcu,3,kredi kartı,9,kreş,1,kriz,1,kurban bayramı,2,lojman,1,maaş,31,maaş dökümü,1,malulen emeklilik,6,market,1,meclis,1,memur,201,memur emeklisi,8,memur maaş,2,memur zammı,7,merkez bankası,4,milyoner,2,muayene,1,muhtaçlık,5,müjde,1,nakit,1,ne zaman emekli olurum,1,nüfus,1,ocak,2,ofis,1,otomobil,2,otomotiv,1,otoyol,1,ödeme,2,ödenek,1,öğretmen,10,ölüm aylığı,4,ölüm yardımı,1,pazar,1,personel,1,pide,1,polis,2,prim,2,prim borcu,9,prim iadesi,3,promosyon,23,ptt,1,ramazan,1,rapor,2,recep tayyip erdoğan,2,rüzgar santrali,1,sağlık katılım payı,2,sağlık primi,2,sağlık sigortası,4,Schengen,1,seçim,1,seyyanen zam,9,SGK,166,sigorta,5,sigorta primi,4,sigortasız,1,simit,1,Soru-Cevap,34,sosyal güvenlik kurumu,22,Sosyal Yardımlaşma Vakfı,1,SSK,58,subay,1,suriyeli,3,şoför,1,taksi,1,tasarruf,1,taşeron işçi,7,tatil,1,tazminat,9,tazminat farkı,1,tbmm,1,tedavi,1,teknoloji,1,telefon,1,THY,1,TMSF,1,TOKİ,6,torba yasa,3,TÜİK,1,türkiye,3,Türkiye İstatistik Kurumu,1,ucuz et,1,umman,1,üvey çocuk,1,vakıfbank,1,vefat,1,vergi,5,vergi borcu,2,vize,1,whatsapp,1,yapılandırma,2,yargıtay,2,yarım mesai,1,Yasadışı bahis,1,yaşlı,4,yaşlı bakımı,3,yaşlılık,4,yaşlılık maaşı,8,yaşlılık toptan ödemesi,1,YEKA,1,yeşil kart,1,yetim,4,yoksul,1,yoksulluk,5,yoksulluk sınırı,8,yolluk,1,YSK,1,yurtdışı,2,zam,93,zengin,1,
ltr
item
EMEKLİLER.ORG: Memura maaş ve özlük hakları korunarak 3 ay izin!
Memura maaş ve özlük hakları korunarak 3 ay izin!
https://4.bp.blogspot.com/-TH38iPcSQ-4/WhKen331UTI/AAAAAAAAAe4/JN1Tj4PyNkIgrEutaac3NRHKYJhZjjhCQCPcBGAYYCw/s320/banka14.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TH38iPcSQ-4/WhKen331UTI/AAAAAAAAAe4/JN1Tj4PyNkIgrEutaac3NRHKYJhZjjhCQCPcBGAYYCw/s72-c/banka14.jpg
EMEKLİLER.ORG
https://www.emekliler.org/2019/05/memura-maas-ve-ozluk-haklar-korunarak-3.html
https://www.emekliler.org/
https://www.emekliler.org/
https://www.emekliler.org/2019/05/memura-maas-ve-ozluk-haklar-korunarak-3.html
true
5540273486067698262
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Herhangi bir gönderi bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamını oku Cevapla İptal et Sil Editör Anasayfa SAYFALAR HABERLER Hepsini Gör SİZİN İÇİN ÖNERİLEN ETİKET ARŞİV ARAMA TÜM GÖNDERİLER İsteğinizle eşleşen herhangi bir gönderi bulunamadı GERİ DÖN Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Ptsi Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Ekm Kas Ara Şu anda 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan fazla bir süre önce Takipçiler Takip et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy